prekladatelia.info

Výslovnosť a abeceda

 

Abeceda Toki Pona obsahuje štrnásť písmen: deväť spoluhlások (j k l m n p s t w), a päť samohlások (a e i o u).

 

Spoluhlásky

Okrem w sa všetky spoluhlásky vyslovujú tak ako by ich vyslovoval hovorca slovenčiny.

      písmeno      vyslovuje sa ako v slove
k krava
l lietadlo
m m
n nos
p párok
s s
t tak
w ako v anglickom slove wet
j j


Ako ste si všimli, w sa v Toki Pona nevyslovuje ako v slovenčine. Namiesto toho sa vyslovuje ako w v angličtine. Ústa nastavte na u a vyslovte v!

 

Samohlásky

Samohlásky v Toki Pona zodpovedajú slovenským; môžu byť mierne predĺžené.

Ak poznáte taliančinu, španielčinu, slovenčinu, alebo niektoré ďalšie jazyky, samohlásky v Toki Pona sú rovnaké ako v týchto jazykoch. Pozri tabuľku nižšie.

      písmeno      vyslovuje sa ako v slove
a matka
e deka
i pišťať
o somár
u dub

 

Teraz, keď už viete abecedu, pozrite si tento milý obrázok, ktorý nakreslil Lament, hovorca Toki Pona. Je na ňom štrnásť slov jazyka Toki Pona, pričom každé z nich začína na jedno písmeno abecedy Toki Pona; každé slovo je tiež znázornené obrázkom.


(Všimnite si, že slovo Elena, ktoré v Toki Pona znamená "Gré(c)k(y)," nenájdete v slovníku Toki Pona. Použilo sa, pretože v slovníku Toki Pona nie sú žiadne podstatné mená, ktoré začínajú na e.)

 

Niečo pre pokročilých

Ak máte pocit, že ste sa adekvátne naučili vyslovovať slová Toki Pona, potom ste sa nateraz naučili základ, ktorý potrebujete vedieť. Ešte stále sa však potrebujete učiť. Ak bolo pre vás učenie sa výslovnosti ťažké, potom vám odporúčam, aby ste neštudovali nasledujúci text; avšak tieto informácie sú napriek tomu potrebné pre každého, kto sa chce Toki Pona naozaj naučiť, takže sa k tomu budete musieť vrátiť neskôr.

Ak pre vás lekcia výslovnosti nebola príliš náročná, čítajte ďalej.

1. Žiadne oficiálne slová Toki Pona (kam patria slová ako toki a pakala, ktoré možno nájsť v prekladovom slovníku z Toki Pona do angličtiny) nikdy nezačínajú veľkým písmenom. (Áno, aj na začiatku vety sa píšu malým písmenom!)

2. Veľké písmená sa používajú len v neoficiálnych slovách, ako sú mená ľudí a názvy miest a náboženstiev. Niekoľko príkladov: jan Kalisija li pona. (Kalisija, meno osoby, sa v tejto vete ako jediné začína veľkým písmenom.) -- ma Elopa li suli. (Európa nie je oficiálne slovo Toki Pona, takže sa píše veľkým písmenom.)

3. Keďže má Toki Pona tak málo spoluhlások, presná výslovnosť môže byť dosť voľná a flexibilná. Okrem výslovnosti, ktorú ste sa naučili predtým v tejto lekcii tu uvádzame krátky zoznam alternatívnych výslovností:
     p -- ako v slove bok
     t -- ako v slove doma
     k -- ako v slove gunár
     s -- ako v slove zinok

4. Slabiky sú v Toki Pona podľa tohto vzoru: spoluhláska + samohláska + voliteľné n. Spoluhlásku možno vynechať ak je slabika prvou slabikou v príslušnom slove (napríklad v slove ali alebo unpa nie je žiadna počiatočná spoluhláska ). --- Koncové n nemožno použiť ak ďalšia slabika slova začína na m alebo n. --- Štyri kombinácie nie sú prípustné, z dôvodu ich rozpoznania alebo výslovnosti. Sú to: ji, ti, wo, a wu.

5. Akcent je vždy na prvej slabike.

Všetky lekcie