prekladatelia.info

Telo

 

Slovníček

ko - polotuhá látka
   (lepidlo, prášok, atď.)
kute - počuť/počúvať
linja - čiara, linka, vlas, chlp
luka - ruka, rameno
lupa - diera, otvor, dvere, okno               
nena - hrča, kopec, extrúzia
noka - noha, chodidlo
oko - oko
palisa - tyč, palica, zahrotená/špicatá vec
selo - koža, vonkaajší povrch niečoho
sijelo - telo
sike - kruh, guľa
sinpin - stena, hruď/hrudník
uta - ústa

 

Časti tela
Všetky slová v slovníčku vyššie sa používajú na pomenovanie častí tela. Avšak, niektoré z nich majú aj iné použitie. Takže som vypracoval tento praktický diagram. Tie časti tela, ktoré možno v Toki Pona pomenovať, sú označené číslom. V tabuľke nižšie sa dozviete názov príslušnej časti a taktiež ďalšie použitia slov, ktoré pomenúvajú príslušné časti tela.

1        oko znamená v Toki Pona oko (Povedomé?). Na rozdiel od väčšiny ostatných slov fakticky nemá žiadne ďalšie použitia.
2Ak chcete v Toki Pona povedať nos, spravidla poviete nena. Avšak, slovo nena vlastne znamená akúkoľvek extrúziu; môže sa napríklad použiť vo význame "kopec". Taktiež sa používa v prípade niekoľkých ďalších častí tela. Ak potrebujete byť konkrétnejší, môžete povedaťnena kon (pretože nos koniec koncov zisťuje vône vo vzuchu).
3Ak chcete povedať ústa, použijete uta. Toto slovo sa použije aj v spojení s významom zuby: ijo uta walo, čo doslova znamená "biele ústne veci".
4Všeobecný výraz pre vlasy/chlpy je linja. Ak chcete špecifikovať vlasy na hlave, poviete linja lawa ("vlasy (2.p) hlavy"). -- linja môže taktiež znamenať ľubovoľný druh priamočiarej (líniovej) veci, nielen vlasy/chlpy; takže pozor na to.
5Okrem svojho významu viesť, ktorý ste sa naučili v predchádzajúcich lekciách, sa slovo lawa taktiež používa vo význame hlava.
6V Toki Pona sa najviac priblížime k významu krk, ak povieme anpa lawa, čo fakticky znamená "spodok (2.p) hlavy". Ha, ha.
7luka sa použije vo význame ruka aj rameno. Nejestvuje spôsob ako špecifikovať, ktoré z nich máte na mysli. To je ďalšia z nepríjemných stránok Toki Pona. -- Toto slovo môžete taktiež použiť na vytvorenie výrazu pre palčiaky alebo rukavice: len luka, ("ručné oblečenie").
8Už ste sa naučili slovo pre bok, avšak vravím si, že ho ešte raz zdôraznim, keďže toto je lekcia o tele. To slovo je poka a jeho iné použitia ste už skúmali.
9Podobne ako luka, noka znamená jednak noha a jednak chodidlo. -- Tiež ho môžete spájať so slovkom len. len noka spravidla znamená obuv/topánku, avšak môže znamenať aj nohavice, prípadne iný typ odevu pre nohy či chodidlá.
10Výtaz pre hruď a brucho je sinpin. Vlastne bolo skôr myslené vo význame predná časť alebo stena, avšak hruď a brucho sa koniec koncov nachádzajú na prednej časti tela a považujú sa za povrch s veľkou plochou, ako stena. Občas sa sinpin tiež používa vo význame ľudskej tváre.
Dve konkrétne časti tela, ktoré sa nachádzajú na ženskom sinpinnena sike, čo vlastne znamená "kruhové extrúzie". Na koniec tohto spojenia môžete pripojiť slovko meli ak máte pocit, že by mohlo dochádzať k rozpakom.
11Tieto časti tela sa líša v závislosti na tom, či je osoba muž, alebo žena. Na označenie "penisu" používame slovo palisa. Slovo palisa sa fakticky používa na každý objekt, ktorý je dlhý a zašpicatený, ako je napr. palica zo stromu. Mužské semenníky nazývame sike. V závislosti na situácii a kontexte môže byť potrebné doplniť mije za tieto slová, aby nedochádzalo k zmätku. -- Ak hovoríme o ženskom prirodzení, jednoducho použijeme slovo lupa. lupa označuje akýkoľvek druh diery, alebo otvoru, ako sú napr. dvere alebo okno. Opäť môže byť v závislosti na kontexte potrebné doplniť meli za lupa, aby bolo jasno.
12Ak chcete v Toki Pona povedať ucho, poviete nena kute, čo znamená "extrúcia (2.p) sluchu". Koniec koncov, ucho naozaj extruduje (je vytlačené) zo zvyšnej časti hlavy a používa sa pravdaže na to, aby sme veci počuli!
kute sa dá použiť aj ako sloveso:
   mi kute e toki sina. -- Počujem ťa rozprávať. Počujem, čo hovoríš.
   mi kute e kalama musi. -- Počúvam hudbu.

Okrem toho, keďže ide o obrázok prednej časti tela, zjavne som nemohol v ňom uviesť šípku smerujúcu dozadu. Stačí si zapamätať, že slovo monsi sa používa na pomenovanie chrbta osoby.

Tiež som nemohol umiestniť šípku na kožu človeka, pretože by to jednoducho pôsobilo dislokovane. V každom prípade, selo sa používa vo význame "koža". Taktiež môže znamenať kôru stromu, či akýkoľvek druh vonkajšieho pokrytia niečoho.

 

Telesné tekutiny a odpady

telo walo meli/mije                       Prvý výraz znamená materské mlieko. Druhý je tekutina, ktorú muž vylučuje počas unpa. Vo vhodnom kontexte, kde je zrejmé, o čom sa hovorí, môžete vynechať walo a/alebo meli/mije, a povedať len telo, pozor však; spojenie by takto mohlo znamenať aj pot.
telo jelo                       Toto spojenie znamená moč. Fakticky to znamená "žltá tekutina". Tu je príklad bežnej vety s telo jelo:
   mi pana e telo jelo. -- Uvoľnila som žltú tekutinu. Močila som.
ko jakiToto spojenie sa používa vo význame "fekálie".
   mi pana e ko jaki. -- Mal som stolicu.
Použitie ko vôbec nie je časté, okrem frázy ko jaki. Avšak, vo význame "kaša" môžete použiť ko moku.
telo sijelo lojeTáto fráza fakticky znamená červená telesná tekutina a používa sa vo význame "krv".

 

Cvičenia
Pokúste sa tieto vety preložiť z angličtiny do Toki Pona.
   Pobozkaj ma.   
      Na toto máme čosi ako idióm. Uvažujte: "Dotkni sa mojich úst svojimi."
   Musím cikať.   
   Mám mokré vlasy.   
   Niečo mám v oku.   
   Nepočujem tvoje rozprávanie/ťa hovoriť.   
   To okno je veľké.   
A teraz sa pokúste tieto vety preložiť z Toki Pona do angličtiny:
   a! telo sijelo loje li kama tan nena kute mi!   
   selo mi li wile e ni: mi pilin e ona.   
      Táto veta je do istej miery idiomatická. Ak to neviete poriešiť, pozrite si odpoveď.
   o pilin e nena.   
   o moli e pipi kepeken palisa.   
   luka mi li jaki. mi wile telo e ona.   
   o pana e sike tawa mi.   
   mi pilin e seli sijelo sina.   

Všetky lekcie