prekladatelia.info

Čísla

 

Slovníček

nanpa - číslo                
tu - dva; rozdeliť
wan - jeden; zjednotiť
weka - preč, mimo; odstrániť, eliminovať

 

Používajte čísla striedmo!
Dobre, ešte než začneme túto lekciu, chcem na niečo upozorniť: Metóde tvorby väčších čísel, ktorú sa práve naučíte, je potrebné sa vyhnúť do tej miery, ako je to možné. Zatiaľ čo je možné vyjadriť v Toki Pona čísla ako napr. 23 v žiadnom prípade by ste nemali tieto konkrétne čísla uvádzať, ak to nie je pre vás nanajvýš dôležité.

 

Základné číslovky
Okej, ako ste si už asi všimli, Toki Pona obsahuje len dve slová pre čísla: wan (1) a tu (2). Okrem toho možno použiť "ala" vo význame 0.

Ak potrebujeme vytvoriť väčšie čísla, dosiahneme to ich kombináciou. V zásade vytvárate reťazec wan a tu, ktorých sčítaním dostanete požadované číslo. Napríklad, takto sčítate dva a jeden, aby ste dostali tri:   tu wan = 2 + 1 = 3
Šikovné, že? Tu je niekoľko ďalších príkladov:
   tu tu = 2 + 2 = 4
   tu tu tu wan = 2 + 2 + 2 + 1 = 7
Tieto čísla sa pridávajú rovnako ako adjektíva:
   jan tu wan = 3 ľudia
   jan lili tu tu = 4 deti

Ako vidíte, vyjadrenie väčších čísiel sa rýchlo stáva únavným. Jazyk Toki Pona bol zámerne navrhnutý takto, aby podporil vaše zameranie sa na jednoduchosť.

 

Používajte mute. Šetrite číslami.
Okej, takže to nie je dobrý nápad používať čísla, ak ich nevyhnutne nepotrebujete. Takže namiesto toho používame mute pre každé číslo vyššie než dva:
   jan mute li kama. -- Prišlo mnoho ľudí.
Toto je pravdaže ešte stále dosť vágne. mute vo vyššie uvedenej vete môže znamenať 3 alebo aj 3 000. Našťastie, mute je obyčajné adjektívum, a tak môžeme zaň pridať ďalšie adjektíva. Ak ide o veľké množstvo ľudí, môžete to vyjadriť nasledovne:
   jan mute mute mute li kama! -- Príde veľa, veľa ľudí!
S najväčšou pravdepodobnosťou táto veta vraví, že príde aspoň tisíc ľudí. Teraz predpokladajme, že máme viac ako dvoch ľudí, avšak nie veľmi veľa. Povedzme, že je ich približne 4 alebo 5. Vyjadríte to takto:
   jan mute lili li kama. -- Príde málo (=malé množstvo) ľudí.
Opäť, tieto popisy sú stále relatívne a menia sa v závislosti na tom, o čom hovoríte. Jednoducho použite zdravý úsudok a pamätajte si, že zmyslom Toki Pona nie je byť exaktný.

 

Radové číslovky
Ak ste pochopili, ako fungujú základné číslovky, radové číslovky si vyžadujú len jeden ďalší krok. Takto preložíte "4-tá osoba":
   jan pi nanpa tu tu -- osoba čísla 4; 4-tá osoba
Ako som vravel, ak ste pochopili základné číslovky, je to jednoduché, nakoľko iba vsuniete pi nanpa medzi podstatné meno a číslo. Tu je niekoľko ďalších príkladov, ak máte pocit, že ich potrebujete:
   ni li jan lili ona pi nanpa tu. -- Toto je jej druhé dieťa.
   meli mi pi nanpa wan li nasa. -- Moja prvá priateľka bola šibnutá.

 

Iné použitia slov wan a tu
wan možno použiť ako sloveso. Má význam zjednotiť/ujednotiť.
   mi en meli mi li wan. -- Ja a moja priateľka sme zjednotení. Ja a moja priateľka sme sa vzali.
tu v slovesnom význame znamená rozdeliť alebo rozštiepiť.
   o tu e palisa ni. -- Rozštiep tú palicu. Rozlom ju na dva kusy.

 

Poznámka k slovu luka
Slovo luka sa používalo vo význame 5. Jeho použitie vo forme čísla je veľmi podobné tomu čo som popísal vyššie v prípade wan a tu; napríklad 7 by sa povedalo luka tu.

Toto použitie luka bolo zrušené, aby sa zachovalo zameranie jazyka na jednoduchosť. Tento bývalý význam slova luka tu spomínam, pretože sa s ním môžete stretnúť v niektorých starších textoch a chcem, aby ste sa s týmto významom oboznámili.

 

Rôzne
Slovo dňa je weka. Ako sloveso znamená jednoducho zbaviť sa, odstrániť, atď.
   o weka e len sina. -- Daj si dolu šaty.
   o weka e jan lili tan ni. ona li wile ala kute e ni. -- Odveď to dieťa odtiaľto. Toto by nemalo počuť.
weka sa taktiež veľmi často používa ako adjektívum a adverbium.
   mi weka. -- Bol som preč/mimo.
   mi wile tawa weka. -- Chcem ísť preč. Chcem odísť.
Taktiež môže byť použité ako ekvivalent významu ďaleko/ý alebo vzdialený.
   tomo mi li weka tan ni. -- Môj dom je ďalej odtiaľto.
   ma Elopa li weka tan ma Mewika. -- Európa je mimo USA.
Ak pridáte ala bude slovo znamenať "niekde nablízku:
   ma Mewika li weka ala tan ma Kupa. -- USA nie je ďaleko od Kuby.

 

Cvičenia
Pokúste sa preložiť tieto vety zo slovenčiny do Toki Pona.
   Videl som troch vtákov.   
   Príde mnoho ľudí.   
   Prvý človek je tu.   
   Vlastním/mám dve autá.   
   Nejakí (ale nie veľa) ľudia prídu.   
   Spojte sa!   
A teraz sa pokúste sa preložiť tieto vety z Toki Pona do slovenčiny:
   mi weka e ijo tu ni.   
   o tu.   
   mi lukin e soweli luka.   
   mi weka.   

Všetky lekcie