prekladatelia.info

Osmička a Nula * Eight and Zero


Osmička a Nula sa do seba zamilovali a vzali sa. Eight and Zero fell in love with each other and got married.
Uplynulo mnoho rokov od medových týždňov a hoci boli spočiatku spolu šťastní, začali si trocha liezť na nervy. Many years had passed since their honeymoon and though the two were initially happy together, after some time they began to get on each other's nerves.
- Vyzeráš ako by som sa sama sebe postavila na hlavu,- povedala Nula Osmičke. - You look like I stood on my own head,- said Zero to Eight.
- Si obyčajná nula, špagát spojený na dvoch koncoch. Nemáš žiadnu hodnotu,- nedala sa Osmička. - You are nothing, a rope connected at its ends. And you have no value,- Eight talked back.
Inokedy zasa: Or again, at other times:
- Si ako zlomok bez čiarky a k tomu ešte neplatný, lebo nulou nemožno deliť, - vysmievala sa Nula Osmičke. - You are like a fraction without a line and invalid at that, because one is not allowed to divide by zero,- Zero ridiculed Eight.
- Nulou nemožno deliť žiadne číslo, ale ktovie, možno je nula výnimka,- povedala Osmička a v očiach mala taký zvláštny zasnený výraz. - No number can be divided by zero, but who knows, maybe Zero is an exception to this rule,- said Eight with a strange air of reverie.
Hádali sa takto veľmi často. Napodiv to bola práve Nula, čo zachránila manželstvo, keď navrhla, aby mali dieťatko. They fought like this quite often. Interestingly enough it was Zero who saved the marriage when he proposed that they had a baby.
Najskôr nevedeli ako to spraviť, no Nula dostala takýto nápad: At first they did not know how to do this, but then Zero had this idea:
- Osmička, bez urážky, ty si vlastne dve menšie nuly nad sebou, tak jednu zhoď a to bude naše dieťatko. Bude malé, aj ty budeš menšia, teda budete manželka a dieťatko. - Listen Eight, no affronts, you are in effect two smaller Zeroes one over the other, so take one down and it will be our baby. It will be small and you will be as well, so you two would make a perfect wife and a baby.
- Dobre, povedala Osmička a zložila nové bábätko do postieľky. A teraz si Nulo chytro nájdi robotu a zarábaj peniaze! - All right, - said Eight and dropped the new baby into a cot. And now, Zero, go find a job and earn some money!
Potom už sa veľmi nehádali, lebo nemali na to čas. Občas Nulo frflal, že jeho žena Nula nemá postavu, ale inokedy mu to až tak nevadilo. Thereafter they did not fight a lot, because they had no time for it. At times Zero grumbled that his wife did not have a slim figure, but at other times he did not mind that much.