prekladatelia.info

Malá Sedmička * Little Seven


Kedže Nulo s Nulou nemohli mať ďalšie deti, osmička sa totiž skladá len z dvoch núl napísaných nad sebou, a tú už zložili dolu, rozhodli sa, že si adoptujú ďalšieho člena rodiny z číselkového domova, kam nezodpovedné dospelé čísla odložili svoje malé, ktoré sa ešte o seba nevedeli postarať. Aj malá Nulička sa často sťažovala, že sa nemá s kým hrať, aj Nulo s Nulou chceli ešte jedno dieťaťko. Whereas Zero and Zeroine could not have more children, namely Eight is composed of just two zeroes written one above another and the upper one was already put down, they decided to adopt an additional family member from a Numberage, which was an institution where irresponsible adult numbers put their little ones away, these being still unable to take care of themselves. Also, little Zero often complained she had no- one to play with and Zero and Zeroine wanted one more child too.
Sadli do auta v tvare ležatej jednotky, ktoré malo miesto kolies a volantu obyčajné nuly a vydali sa na cestu do cudzieho mesta, kde sa nachádzal najbližší číselkový domov, v ktorom bolo každé dieťa iba číslo. They got in a car in the shape of a horizontal number one, having simple zeroes in place of the driving wheel and wheels and embarked on a journey to a foreign city, where the nearest Numberage was situated, in which every kid was just a number.
Došli tam asi za hodinku a naproti im vyšla riaditeľka domova, obrovská tučná Šestka s veľkým zadkom. Povodila ich po domove pre opustené číselká, z ktorých väčšina vyzerala dosť smutne. They arrived there in about an hour and were greeted by the directress, a big fat Six with a huge bottom. She accompanied them around the house for deserted numbers, most of them looking quite sad.
Najsmutnejšie zo všetkých pôsobila drobunká pehavá Sedmička s veľkým nosom a ryšavými vláskami zapletenými do chvosta. The saddest of them all was a little freckled Seven with a big nose and a pigtail of ginger hair.
- Chcem, aby k nám išla bývať ona,- povedal malá Nula, načo na ňu Sedmička vyplazila jazyk a obrátila sa k nej chrbtom. To jej však neveľmi pomohlo, pretože sa spísali papiere, a tak musela ísť sedmička s Nulovcami chtiac nechtiac. - I want her to live with us,- said little Zero whereupon Seven put our her tongue at, and turned her back to her. This didn't help, however, for the papers were being signed and Seven had to leave with the Zeroes whether she wanted it or not.
Spočiatku sa Nulička so Sedmičkou neznášali a v prvý deň sa tak pobili, že spolu mali na tele sedemdesiat škrabancov. At first little Zero and Seven did hate each other and on the first day they fought so hard, that they had as many as seventy scratches on their bodies.
- Pozri sa do zrkadla, aký máš veľký nos, - hovorí malá Nula Sedmičke. - Look into the mirror, how big a nose you have,- said little Zero to Seven.
- Si tučná ako aj tvoja mama,- odvrkla Sedmička. - Your are fat as your mother,- Seven retorted.
Časom si na seba ale zvykli a aj Sedmička musela uznať, že u Nulovcov je lepšie ako v číselkovom domove. However, they got used to one another over time and Seven finally had to admit that she was better off with the Zeroes compared to the Numberage.
Noví súrodenci spolu chodili každý deň do školy držiac sa pritom celú cestu za ruky. The new siblings then went to school together every day, holding hands all the way there.