prekladatelia.info

Štvorka * Four


Volám sa Štvorka a nemám ľahký život. Pracujem totiž na nočné zmeny v kasíne a celý deň potom prespím, takže si slniečka vôbec neužijem - je to tu ako vo väzení. Každý je tu len číslo. My name is Four and I don't have an easy life, because I am working night shifts in a Casino and then sleep all day, so I don't get to see much sun – it's like a prison here. Everyone is just a number.
Som zavretá v malom štvorčeku siete na stole, kde sa kladú žetóny. Som tu úplne sama, z každej strany ohraničená čiarou , no viem že okolo mňa sú ďalšie čísla, lebo hoci vidím len nahor, všetko počujem. I am confined to a small square on the table where chips are being put down. I am here all by myself, limited on every side by a line, but I know that around me there are other numbers, because, thought I can only see upwards, I can hear everything.
Okolo šiestej sa zažne luster nado mnou a krupiér prvý krát roztočí koliesko rulety. To sa chvíľu točí, gulička poskakuje a po chvíli krupiér - mladý muž menom Jozef s unaveným výraznom v tvári - povie: - Koniec stávok. At about six in the afternoon a chandelier lights up overhead and the croupier turns the roulette wheel for the first time. It turns a while, the little ball jumping and a moment later this croupier – a young man named Joseph says with a tired expression on his face: - The end of bets.
Gulička prestane hrkať a Jozef povie: - Päť. The ball stops rattling and Joseph then says: - Five.
Buch! Čosi veľké sklenené dopadne hneď vedľa mňa a ja viem že je to Päťka zo susednej cely. Bang! Something big and glassy comes crashing down right next to me and I know that it is the Five living in the neigbouring cell.
- Tak ako sa dnes máš?,- pýtam sa susedy Päťky. - So, how are you today?,- I ask my neighbour.
Tá niečo zamumle, vôbec jej však nie je rozumieť, veď len skúste rozprávať, keď vám niekto na ústa položí obrovskú sklenenú fľašu! She mumbles something, which I can hardly comprehend. Just try to speak when someone puts a huge bottle of glass right upon your mouth!
Nado mnou býva Jednotka a podo mnou Sedmička. Občas pokecáme, sú to celkom fajn baby a steny sú tu tenké. Sedmička je ukecaná jak šľak a často mi rozpráva o svojej susede Desine. Viem o nej úplne všetko, to by ste neverili, aké veci mi o nej porozpráva! One lives above me and Seven lives below. We chat from time to time, they are quite nice girls and the walls are thin in this place. Seven is extremely talkative and often talks about her neighbour Ten. I know all about her, you wouldn't believe how many things Seven says about her!
Keď sa veľmi nudím tak pozorujem ľudí čo sem chodia na nás klásť žetóny. Niektorí bohatí magori nakladajú toľko žetónov, že sa minule Päťka skoro zadusila. Neodpovedala mi dobrých päť minút potom, čo je Jozef prišiel na pomoc a hrabličkami ju vyhrabal z kopy žetónov. Mala som o ňu veľký strach! When I'm bored stiff I watch the people who visit this place to put down chips over our heads. Some of the rich freaks lay down so many chips that Five almost choked the other day. She did not respond almost five minutes after Joseph came to her aid and raked off the big heap of chips she was under. I feared for her so much!
Dnes je tu jeden mladý muž v čiernom kabáte a už dlho pozerá na hru, v spotenej ruke drží 100 korunový žetón. Neviem, či sa mi to len zdá, no myslím, že stále hľadí na mňa. Som si istá, už dobrých dvadsať minút na mňa pozerá, až sa hanbím. Je dosť skromne oblečený, myslím, že nie je jeden z tých magorov, čo sem chodia dusiť čísla kopami žetónov a potom odídu s prázdnou peňaženkou. Today, a young man in a black coat has been watching the game for a long time, holding a 100 crown chip in his sweaty hand. I am not sure but he seems to have been looking at me all the time. I am quite positive, he has been watching me for over twenty minutes and I am really beginning to feel ashamed. His clothes are quite modest and I don't think he is one of the freaks who come here to stifle the numbers with heaps of chips and then leave with an empty purse.
Zrazu sa rozhodne. Len čo Jozef stačí dopovedať svoje "koniec stávok", mladý muž mi zakryje tvár svojim jediným upoteným žetónom. Nie je mi to moc príjemné, no napriek tomu mu želám, aby som mu vyšla. A naozaj! Jozef položí tú svoju sklenenú fľašku na žetón a samozrejme aj na moju hlavu. Suddenly he makes a decision. Just as Joseph pronounces his "end of bets", the young man covers my face with his only sweaty chip. I do not feel very comfortable, but still I wish the ball fell in my pocket, so to speak. And really! Joseph puts down his little glass bottle on the chip and, of course, on my head too.
Chvíľu trpezlivo čakám na vyslobodenie a keď Jozef hrabličkami odstráni všetky žetóny, môžem zasa dýchať. Vidím ako si mladý muž berie 35 žetónov, ktoré mu Jozef podáva a ide si ich do pokladne zameniť za 3 600 korún. Potom smeruje k východu z kasína. Je to múdry muž. Rozmýšľam, čo si asi za tie peniaze kúpi. Pochybujem, že sa to niekedy dozviem. I patiently wait for my release and when Joseph rakes off all the chips I am able to breathe again. I can see the young man taking away the 35 chips that Joseph hands over to him and then he goes over to the cashier to exchange them for 3,600 crowns. Afterwards he is heading towards the casino exit. I am contemplating what he might gonna buy for the money, but I doubt I will ever know.