prekladatelia.info

Do tretice všetko dobré * All Good Things Come In Threes


Trojka bola, zdá sa, od prírody zádumčivá. Three was a brooding type by nature, it seemed.
Vyštverala sa na kopec, sadla si pod strom a premýšľala. She climbed a hill, sat down under a tree and reflected.
Uvažovala tak usilovne až vyplašila kŕdeľ vrán ktoré vzápätí vyleteli vysoko na oblohu. She pondered so strenuously as to frighten away a flock of crows who immediately flew high to the sky.
Z diaľky vyzerajú celkom ako ja, vravela si Trojka len tak pre seba v duchu. They look exactly like me from afar, she said to herself in her mind.
A je ich toľko, určite sa necítia také osamelé ako ja tu pod stromom so svojimi myšlienkami. And there are so many of them, for sure they don't feel so lonely as me here under this tree in the company of my thoughts.
- Nemala by som sa cítiť sama, keď je tu so mnou tak veľa myšlienok , - napadlo ju. - I should not feel alone when I have so many thoughts with me,- she imagined.
Vrany, myšlienky, stromy tu v lese, to všetko sú len čísla, uvedomila si Trojka. Crows, thoughts, trees - all these are just numbers,- Three realized.
Odkiaľ sa všetky tie čísla berú? Trojke bolo jasné, že na to aby vznikli všetky čísla na svete stačí len jednotka a znamienko plus. Where are all these numbers coming from? It was clear to Three that for all the numbers in the world to come about, all one ever needed was number one and the plus sign.
Ako vidno, uvažovanie bolo Trojkine veľké plus. Ako prvá spomedzi všetkých čísel celkom prirodzene prišla na to, že za tým musí byť nejaký Matematik. Niekto, kto znamienko plus usilovne používa. Znamienko plus vyzerá skoro ako kríž, na ktorý povesili Ježiša z Nazaretu, pomyslela si Trojka. As you can see, thinking was a great plus for Three. From among all the numbers she was the first to naturally find out that some great Mathematician must be behind all this. Someone who industriously used the plus sign. Three thought that the plus sign looked almost like the cross upon which Romans hanged Jesus of Nazareth.
Čo ak je on ten Matematik? Niektorí ľudia tomu veria. - Aj tak na to nikdy neprídem, - povedala Trojka nahlas a zbadala ako líška neďaleko v kroví pokývala hlavou na súhlas. What if he is the Mathematician? Some people believe it. - I will never find out anyway,- said Three aloud and noticed how a fox crawling slowly through a nearby undergrowth nodded in agreement.
Nech je už ten Matematik ktokoľvek, nikdy nepríde na to, prečo to vlastne robí, načo stále usilovne pracuje so znamienkom plus a vytvára nové vrany, stromy, autá a čo ja viem, čo všetko ešte. Ako počítač, aj ten iba sčítava, odčítava, porovnáva a predsa sa s ním dá robiť toľko rôznych vecí. Áno a potom zasa vezme do ruky mínus a ľudia umierajú, autá hrdzavejú, stromy schnú. Robí to kvôli sebe? Azda z nudy? Baví ho to tak ako dnešné deti bavia počítačové hry? Whoever that Mathematician is, she will never find out why He is doing it, the reason this Person is diligently working with the plus sign, creating new crows, trees, cars and whatnot. As a computer, which is only adding, subtracting, comparing and still one can do so many things with it. Yes, and then the Person grabs the minus sign and people die, cars rust and the trees wither. Does He or She do it for his own sake? Out of boredom? Does He enjoy it the way modern children enjoy playing computer games?
Musí ho to baviť, inak by bolo všetko inak. Alebo že by to robil kvôli číslam samotným? Takáto odpoveď bola Trojke milšia, ale kdesi v hĺbke duše si bola skoro istá, že musí existovať aj tretia možnosť, pretože do tretice všetko dobré. He sure must enjoy it or else everything would be different. He could still do it for the sake of numbers themselves? This answer seemed more appealing to Three, but deep in her soul she was almost certain that there had to be a third option, because all good things come in threes.