prekladatelia.info

Paralely: Pár otázok pre Sama Smetanu


1)Je hudba len preklad emócií do znakovej oblasti a naopak?

Nie, hudba pôsobí aj na intelektuálne centrá, nie len na emočné.

2) Dajú sa pomocou slov vyvolať emócie ekvivalentné emóciám vyvolaným hudbou? Jeden známy mi tvrdil, že Thomas Mann v jednej svojej knižke tak popísal hudbu, až ju bolo počuť.

Nemám takúto skúsenosť s literatúrou, aj keď samozrejme vyvolávať silné emócie dokáže. Myslím, že dosť blízke sú si poézia a hudba, veď majú spoločnú prehistorickú minulosť.

3) Je hudba istý druhom emočného jazyka? Alebo presahuje komunikačný rámec, prípadne len častejšie presahuje do trancendentálnej oblasti, ako bežný jazyk?

Rozhodne to špecifický druh jazyka je. Tento kód sa však každou naozaj novou hudbou trocha mení a to je na tom fascinujúce. Je zaujímavé (ale v tom sa asi nelíši od ostatných umení) že sprostredkováva komunikáciu nielen medzi ľuďmi a medzi generáciami, ale aj medzi rôznymi aspektmi jednej osobnosti. Pomocou hudby dokážeme niečo povedať aj sami sebe. V tomto má hudba veľa spoločného s meditáciou, sexom, športom, alebo náboženstvom. Takže takto jednoducho chápané transcendentno v hudbe určite je, o vyšších úrovniach tohto pojmu sa vyjadriť neviem.

4) Akú úlohu zohráva v hudbe idiom, najmä z pohľadu ľudovej hudby?

Zohráva kľúčovú úlohu, je to permanentný stret ustálených postupov s nezvyčajnými detailmi a nezvyčajných kombinácií ustálených postupov.

5) Wittgenstein hovorí, že všetko čo môžeme skúmať je jazyk, nič viac. Platí zhruba analogicky, že všetko, čo môžeme skúmať, je notový záznam?

Rozhodne to nie je dobrá analógia. Notový záznam poslúži na formálne a v podstate veľmi hrubé skúmanie hudby, pretože nie je schopný zaznamenať jemnejšie hudobné štruktúry. Tiež výsledky takéhoto skúmania môžu byť intelektuálne zaujímavé, ale je možné, že nám o kvalite skúmanej hudby nič relevantné nepovedia. Niektoré výskumy sa robia aj na báze akusticko – fyzikálnych, prípadne neurofyziologických metód, ale aj to má len veľmi pomocnú výpovednú hodnotu. V hudbe je enormne dôležitá kontextovosť historická, sociálna a funkčná. Takže s Wittgensteinom môžem súhlasiť jedine v takto, širšom chápanom zmysle tohto pojmu.

6) Wittgenstein dokazuje vo svojich traktátoch, že mystika existuje. Ako na takýto dôkaz nazerať z pohľadu hudby?

Neštudoval som ich, takže nepoznám kontext, ale z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, aj ja sám osobne som mal mnohokrát pri hudbe mystické zážitky. Na druhej strane si nemyslím, že toto je na hudbe to najlepšie, je to podľa mňa len jeden z úžasných aspektov. Najlepšia je na hudbe jej univerzálnosť.

So Samom Smetanom, hudobným publicistom RTVS SRo a aktívnym hudobníkom (Banda, Trojka ZH) sa zhováral Norbert von Amehr